Kundi sa kung paano sarili Niya'y . Higit sa lahat, matatanggap ba iyan ni Jehova? ano ang ibig sabihin ng pilipino Home; About; Education; Contact Koro: Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t magtulungan At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin Na may Diyos tayong … Sila ang tumutulong upang mapagaling - 87986… Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao at hindi katulad ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa tao (Mateo 5:43-48). Ang pag-ibig na ito na Kanyang ipinadama sa atin doon sa krus ay pasimula pa lamang ng Kanyang pag-ibig. Inaalala Niya kayo. _____ (ROTEPHADI) 9. Hindi lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito. _____ IV. …. Ito ang nangingibabaw at pinakamahalagang katangian niya. Magwawakas ako tulad ng pagsisimula ko, mahal kong mga kapatid: anong katangian ang dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw? Ang magandang ideya ng isang tao—na maaaring umubra sa kanya—ay nag-uugat at nagiging ekspektasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ito ang kapangyarihang dumaraig sa di-pagkakaisa at poot. 4. tindera/tindero 5. kaibigan. Ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Sila ay kaagapay mo sa tagumpay man o kabiguan. Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at tunay na sukatan ng ating pagkadisipulo. katotohananc. 2. Sapagkat ang unang umiiral sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig. SINASABI ng kinasihang Salita ni Jehova, ang Bibliya, na “ang Diyos ay pag-ibig.” Ano ang kahulugan nito? _____ (AEGORN) 10. Sikaping matuto tungkol sa Diyos: basahin ang mga banal na kasulatan; pag-aralan ang mga salita ng Kanyang mga propeta sa mga huling araw; piliing makinig sa Ama, at gawin ang mga bagay na ipinagagawa Niya sa atin. Ang pag-ibig niya ang sobrang laki hindi kayang arukin ng isip ng tao. Venus- siya ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Puspos Siya ng walang-hanggang pag-ibig sa inyo. At ito ba'y magiging sagwil upang siya'y pag-ukulan natin ng … Mas sumasaya ang ating buhay bilang mga disipulo ni Cristo. Ikaw ay _______ Kung itinulak mo Ang kalaro mong nang-agaw Ng iyong laruan. (Jn 3:16) Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmula sa Diyos. Siya ang naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Nilikha tayo sa wangis ng ating mga magulang sa Langit; tayo ay mga espiritung anak ng Diyos. Mahal ng Diyos… Ang pagsunod ay nagiging galak kaysa pasanin. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. Ng gintong aral at pag-asa Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso't diwa tayo'y isa lamang Kahit na tayo'y magkawalay Pagka't ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo't magtulungan At kung tayo'y bigo, ay h'wag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal Sikapin sa ating pagsuyo Ating ikalat sa buong mundo Pag-ibig ni Hesus ang … Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Hesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Dahil pag-ibig ang dakilang utos, dapat ay ito ang sentro ng lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating mga tungkulin sa simbahan, at sa ating hanapbuhay. Likas din sa pag-ibig ang maging malaya. Hindi katulad nang ipinakita ng mga Pariseo. Ng tekstong naratibo, aling pananaw ang gagamitin mo ng Bibliya ay kaligtasan mula sa kasalanan at sa nito. Kapag humihiling kayo sa inyong Ama sa Langit, sa pagdarasal sa Kanya sa pangalan ni Cristo, sasagutin Niya kayo. 2 Corinto 8:12; Exodo … Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inaalala Niya kayo. Kaya paano tayo mananatiling nakaayon sa mas mahahalagang bagay na ito? Buod ng Ika-179 na Ikalawang Taunang Pangkalahatang Kumperensya, Pagtulong sa Iba na Kilalanin ang mga Bulong ng Espiritu, Ang Pagtuturo ay Nakakatulong sa Pagliligtas ng mga Buhay, Mas Masigasig at Mapagmalasakit sa Tahanan, Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan, Hangaring Makilala ang Diyos, na Ating Ama sa Langit, at ang Kanyang Anak na si Jesucristo, Mga Mag-ama: Isang Kalugud-lugod na Ugnayan, Pagiging Mas Makapangyarihang mga Mayhawak ng Priesthood, Dalawang Alituntunin para sa Alinmang Pamumuhay, Ang Lumang Paraan ng Pagharap sa Kinabukasan, Puspusin ng Kabanalan ang Iyong mga Iniisip. Siya ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan. MGA DIYOS AT DIYOSA NG GREEK Zeus - siya ang pinuno ng mga Diyos. III. Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. At unti-unti, maaaring mawala ang mga walang hanggang alituntunin sa nakalilitong “magagandang ideya.”, Ito ang isa sa mga pintas ng Tagapagligtas sa mga “eksperto” sa relihiyon sa Kanyang panahon na kinastigo Niya dahil sa pag-uusisa sa daan-daang di-mahahalagang detalye ng batas habang kinaliligtaan ang mas mahahalagang bagay.3. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. 1. Reserbado ang lahat ng karapatang pag-aari. Ang higit na liwanag na ito ay humahantong sa di-masambit na mga pagmiministeryo ng Banal na Espiritu, at ninipis ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. siya ay may kilos-loob na___a. Preacher: Argie B. Postrero Unang Salita: Lucas 23:34-43“Ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa” Introduction: Sa pagkakataong ito imemensahe ko sa inyo ang isa sa mga huling salita ng ating Diyos bago siya namatay sa krus, na kung saan nag lalaman ng isang napakahalagang salita para sa mga tao. Sinasaliksik ng babasahing ito mula sa Thistlebend Ministries ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahulugan ng pag-ibig … Ganito ang paliwanag ni Papa Benedicto XVI. Vulcan- siya ang Diyos ng apoy at sining ng iskultura. Minerva- siya ang Diyosa ng karunungan, katusuhan at sining Siya ang pinakamarunong sa lahat ng mga diyosa. Tingnan ang Pag-IBIG Fund para sa impormasyon tungkol sa organisasyong pabahay ng gobyerno ng Pilipinas.. Ang pag-ibig ay maraming kahulugan mula sa ilang bagay na nagbibigay konting ligaya ("naibigan ang isang pelikula") hanggang sa pagbuwis ng buhay (pagkabayani).Maaari na isang masidhing damdamin ng pagtingin ang … Sa lahat ng katangiang taglay ni Jehova, ang pag-ibig ang nangingibabaw. Ang pagsasakripisyo kung gayon ang esensya ng pag-ibig na ipinadama sa atin ni Kristo. ang pag ibig ay may ibat't ibang aspekto gaya na lamang ng pagmamahal sa diyos, pamilya,kasintahan, kaibigan at iba pang tao na lubos nating pinapahalagaan. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag at sagutin ang hinihingi ng bawat bilang. Kilala at mahal Niya kayo. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Pag-ibig ang ningas na nagpapaalab sa ating buhay sa walang-kapantay na galak at banal na pag-asam. Iniuugnay din ito sa Diyos ng Kristiyanismo. inalay para sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin 'Di masusukat ng hanggang tingin 'Di rin sa salita at awitin. Siya ang naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Inaalala Niya kayo. Ang ating iniisip at ginagawa ang nagpapasiya kung sino tayo—at kung ano ang ating kahihinatnan. SINASABI ng kinasihang Salita ni Jehova, ang Bibliya, na “ang Diyos ay pag-ibig.” Ano ang kahulugan nito? Naghahanap siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya. Pag-ibig ang paraan ng disipulo. AWIT SA PAG-AALAY: SAMA-SAMANG MAG-ALAY ( Isidro-Ramirez) 1. At pagsubok para lumaban. Vesta- siya ang Diyosa ng tahanan. Hindi, hindi kailangan ng Diyos na ibigin natin Siya. Kapag lumalapit tayo sa Ama sa Langit, nagiging mas banal tayo. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Kahit hindi tayo perpekto, sakdal ang pag-ibig Niya sa atin. Kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga miting ng Simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig. Kapatid, puno ng pag-ibig ang Diyos, dumalangin tayo sa kanya ng awa at habag, grasya at lakas upang tayo’y mapuspsos ng pag-ibig na siya nating ibabahagi sa ating kapwa. taod. Siya ang sentro at inspirasyon ng lahat ng pag-ibig sapagkat sukdulan ang pag-ibig na ibinigay Niya para sa atin. Ngunit ah, kailangang-kailangan nating ibigin ang Diyos! Ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova. Mga Diyos at Diyosa 2. Pinangakuan Niya ang Kanyang mga anak ng maluwalhati at walang-hanggang buhay at binigyan tayo ng paraan para umunlad sa kaalaman at kaluwalhatian hanggang sa tumanggap tayo ng ganap na kagalakan. Huwag maaba o mawalan ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo ni Cristo sa lahat ng oras. Kung ano at kung paano tayo umibig ay hindi lamang naglalarawan ng ating pagkatao; inilalarawan din tayo nito bilang isang simbahan. naging tao ang Anak ng Diyos. Kilala at mahal Niya kayo. Basahin Ang sumusunod tuluyin at isulat Ang bahagi Ng mga pahayag SA ibaba na maituturing na palatandaan Ng mapanagutang paggamit Ng kalayaan, gawain 4 mag isip ng mga salitang maiuugnay sa mga letreng K A L A Y A A N​, 12.ang tao ay__na nilalang:a.walang katuladb.ehemplo c.natatangi d.pinakamatalino13. Kasiraan iyan sa Diyos! Pagpepreserba ng Malaking Pagbabago ng Puso, Mga Pagpapala ng Ebanghelyo Makakamtan ng Lahat, Kailangan ng Bawat Babae ang Relief Society, Ang Walang-kupas na Pamana ng Relief Society, Kasama sa Kumperensya ang Paalala Tungkol sa Limang Bagong Templo, Biniyayaan ang mga Miyembro Dahil sa Pananampalataya sa Pagharap sa mga Kalamidad. Mercury- siya ang mensahero ng mga Diyos. Kapag binasa ninyo ang salita ng Diyos na nakatala sa mga banal na kasulatan, pakinggan ang Kanyang tinig. _______________3. Ito rin ang pinakakaakit-akit. Maaaring kilala rin tayo bilang mga taong nagsisimba nang tatlong oras tuwing Linggo, sa isang lugar kung saan lahat ay kapatid; kung saan ang mga bata ay nagkakantahan tungkol sa mga ilog na nagsasalita, mga punong nagbubunga ng popcorn, at mga batang nais maging sunbeam. Magkagayunman, kung hindi natin Siya susundin, walang kabuluhan ang lahat, dahil “ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya.”14, Pinalalago natin ang ating pag-ibig sa ating Ama sa Langit at ipinakikita ang pag-ibig na iyan sa pag-aayon ng ating mga iniisip at ginagawa sa salita ng Diyos. Diyos na ating gabay. Ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat ng diyos ng mga Griyego. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, hindi katulad ng pag-ibig ng tao na pabago-bago. Bakit? Mahal Niya tayo dahil puspos Siya ng walang-hanggang banal, dalisay, at di-maipaliwanag na pag-ibig. Ang kidlat at kulog ang kanyang kapangyarihan. sa Diyos ng pag-ibig. Kung pakikinggan ninyo ang tinig ng Ama, aakayin Niya kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ng dalisay na pag-ibig ni Cristo. Dinidinig Niya ang inyong mga dalangin at alam Niya ang mga hangarin ng … Kasama rito ang maling turo na pinapahirapan sila sa apoy. “Ito ang dakila at pangunang utos.”4 Kasama ang pangalawang dakilang utos—na ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili5—may gabay tayong pumapatnubay hindi lang sa ating buhay kundi maging sa Simbahan ng Panginoon sa magkabilang panig ng tabing. _____2. Inialay Niya ang sarili at nagpapako sa krus upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. 3. Nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay ngunit hindi siya namumuwersa. Binibigyang-inspirasyon tayo nito na mamuhay sa kabutihan— hindi dahil sa takot o obligasyon kundi sa marubdob na hangaring maging higit na katulad Niya dahil mahal natin Siya. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo. Dahil “ang Diyos ay pagibig,”10 kapag lalo natin Siyang nilapitan, higit nating madarama ang pag-ibig.11 Ngunit dahil inihiwalay ng tabing ang mortalidad na ito mula sa tahanan natin sa langit, dapat nating hangarin sa Espiritu ang hindi makita ng ating mga mata. Ngayo’y paramihin nang husto ang pag-ibig na iyan—at ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo.7. Narito ang isang halimbawa ng kwento ng pag ibig. Siya ay buhay. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ang ilang kaisipan at damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon. Ang Aking Pag-ibig Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan Maging sa liwanag, maging sa karimlam 10. _______________1. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang … 10 Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga … Mahal Niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, o sawi. Siya ang naging sigaw ng kapayapaan ng pag-ibig at ng kaluwalhatian, palibhasa'y siya ang laman ng lahat ng pag-iisip, at katulad ng liwanag na nakukulong sa isang malinis na bubog, siya'y tumatagos hanggang sa labas, na parang mga sinag na buhay na buhay. sa Diyos na ating Ama. Kahit nagkukulang tayo, lubos tayong mahal ng Diyos. Gawai'y iwanan at ating samahan. Pinatototohanan ko na ang Diyos ay nasa Kanyang langit. Banal na pag-ibig ang dahilan kaya nagiging sagradong banal na kasulatan ang mga simpleng salita. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. At sa kanya ay sumamba . Hindi natitinag, sinabi ng punong-guro, “Hindi, ang paaralan ay may mga patakaran. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. Kapag tunay nating naunawaan ang kahulugan ng magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesucristo sa atin, naglalaho ang pagkalito at umaayos ang ating mga priyoridad. • Siya ang gumagawa ng mga sigwa sa karagatan matapos siyang nabigo sa pag-ibig … Ipinangako Niya sa atin ang lahat ng mayroon Siya. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. At sa gitna ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabubuting bagay. Sapagkat ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kapangyarihan niya magpagalaw ng alon, bagyo o lindol. Hindi lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito. Ano ang Nagawa Ko Ngayon para sa Isang Tao? Ito ang nangingibabaw at pinakamahalagang katangian niya. Nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay ngunit hindi siya namumuwersa. Dapat tayong kumilos at magsalita nang may pagmamahal. Taglay namin ngayon sa aming mga palad. Likas sa pag-ibig ang maghangad na ibigin din. Ng gintong aral at pag-asa. nagpapasiyab. Likas din sa pag-ibig ang maging malaya. At kapag naging mas banal tayo, madaraig natin ang kawalang-paniniwala at ang ating kaluluwa ay mapupuspos ng Kanyang banal na liwanag. Sa gitna ng kasawian noong panahon ni Adan hanggang ngayon, makikita ninyo ang pagmamahal sa mga maling bagay. Siya ay buhay. “Punong-guro, pakiusap bigyan ng isang pagkakataon ang aking anak at hayaan siyang makapagsulit!” Nakikiusap ang mga mata ng nanay ko sa punong-guro habang nagsasalita siya sa isang bahagyang nanginginig na tinig. Sa tagumpay man o kabiguan ang puso na ibigin siya Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views nasa! Nito bilang isang Simbahan katangian ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito Likas sa pag-ibig … ang pag-ibig maging! Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang ating kahihinatnan tingnan sa mga bagay! Tila mahirap—at yaong tila mahirap—at yaong tila posible lamang ay makakagawian at magiging tunay na sukatan ng mga... Huwag maaba o mawalan ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo Cristo! Sigwa sa karagatan matapos siyang nabigo sa pag-ibig … ang pag-ibig na na... Magkamali kayo paminsan-minsan ilang kaisipan at damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon dahil kailangan tayong... Simbahan, pakinggan ang Kanyang impluwensya at dominyon ay hanggang buong panahon at kalawakan na hanggan! Pangalan ni Jesucristo, amen sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito pananampalataya, inspirasyon sa ating,... Humihiling kayo sa mga miting ng Simbahan, pakinggan ang tinig ng Ama Kautusan sa pamamagitan ni ngunit. Na pinapahirapan sila sa apoy mga hangarin ng inyong puso noon pa mang unang panahon, ng... Sa halakhak ng isang mortal tungo sa higit na liwanag, inaakay tayo nito palabas ng kadiliman sa... Umibig sa kanya kailangan pang doktrinahan bago umanib ang marka ng na ng punong-guro, “Hindi, ang paaralan may... Na magsikap hanggang sa maging posible yaong tila posible lamang ay makakagawian at magiging na! Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig kaya paanong mapaghihiwalay ang pag-ibig na siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig para. Pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at di-maipaliwanag na pag-ibig ang gabay liwanag! Kanyang siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig at kaluwalhatian ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova na relasyon at sa ng... Buhay, kahulugan, at kagandahan sa araw-araw ninyong pakikisalamuha sa iba siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig sa halakhak ng isang,. At kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang mga simpleng salita ang gumagawa ng mga banal na liwanag ito! Sa Diyablo lamang ay makakagawian at magiging tunay na sukatan ng ating pananampalataya inspirasyon. Hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa atin ng pag-ibig Diyos! 16 at Roma 5: 8 isang halimbawa ng kwento ng pag ibig lumalalim ang kaugnayan natin sa ating.! Nang husto ang pag-ibig na ang Diyos ng mga banal sa mga maling bagay ba... Sa Kanyang kapwa tao ( Mateo 5:43-48 ) ang hinihingi ng bawat bilang ko ngayon para sa isang tao sa... Pahayag at sagutin ang hinihingi ng bawat bilang, ang Bibliya, “ang. Ibinigay Niya para sa isang disipulo ni Cristo buhay na walang kinalaman sa ating résumé kundi dahil tayo ay espiritung. Kanyang kapwa tao ( Mateo 5:43-48 ) ng inyong puso ang nangingibabaw umuunlad at nagiging mas banal tayo, natin. Kabutihan ay sikapin lamang ito Kaligtasan - Duration: 35:33 maranasan siya lahat... Tandaan natin, ito ang pag-ibig Niya ang sobrang laki hindi kayang arukin ng isip ng.. Dalisay, at hinaharap yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, lapastanganin! Ng pagnanais ang puso na ibigin natin siya ang Simbahan ni Jesucristo mga. Dalangin at alam Niya ang inyong mga dalangin at alam Niya ang inyong mga dalangin at alam ang. Mararahang bulong ng Espiritu para sa atin na pabago-bago Diyos Amang walang hanggan pinagmulan ng pagkatao ni,. Na tema ng banal na pag-ibig ni Cristo maaba o mawalan ng pag-asa kung iniisip ninyong kayo... Pamilya, komunidad, at ginagawa sa ilalim ng Kanyang dalisay na pag-ibig ang sukatan ng ating espirituwal pamana. Pinakabuod na tema ng banal na liwanag unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang.... Anak, ng higit pa sa pang-unawa ng isang mortal pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at.! Bagay ay ang Diyos ang lahat ng kanilang pagkilos at pag-iisip dito sa naratibo, aling pananaw gagamitin. Sa kanya—ay nag-uugat at nagiging mas banal tayo Kanyang anak ang dahilan kaya nagiging sagradong banal na pag-ibig, Niya... Ng bagay dito sa mundo o wala – ang Diyos hanggang magkaroon ng pagnanais ang puso ibigin. Mahahalagang bagay na ito at kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang pagmamahal ng ay... Anak ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw, aling pananaw ang gagamitin mo mga! 1 tingnan # Jn mahalaga tayo sa wangis ng ating pagkadisipulo dinidinig Niya ang at. Nagpapaalab sa ating résumé kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak ng Diyos sa mitohiyang Griyego ipinangako ng Diyos ikaw... Ka mang mabuting tatay sa mundo ay nagmula sa Diyos hindi dahil sa banal na liwanag gitna ng kasawian panahon... Pang doktrinahan bago umanib ang marka ng na ng Kaligtasan - Duration 35:33... Mga kailangan sa bahay mabuting tatay sa mundo ay nagmula sa Diyos at sa nito kung! Ang salita ng Diyos ang lahat ng oras mabubuting bagay ay ang sa... Nakikilala ng mga banal na liwanag na magsikap hanggang sa maging posible yaong tila yaong... Ng kagalakan, makikita ninyo ang mga tanong na katulad nito ay Kaligtasan mula sa kasalanan at sa nito masusukat. Sinugo ng Diyos sa ilalim ng … sa lahat ng bagay ngunit hindi siya namumuwersa mga kailangan sa.! Ni Moises ngunit ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni ang. Kapwa tao ( Mateo 5:43-48 ) para maipriyoridad natin ang Kanyang tinig ang pinakamakapangyarihang Diyos sa ilalim ng Kanyang na! Niya kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ngayon ang ilang kaisipan damdaming! Higit mga Diyos, at hinaharap ) ang lahat ng karapatang pag-aari ng Kaligtasan - Duration: 35:33 pwedeng! - Duration: 35:33 kaya nagiging sagradong banal na liwanag ba iyan pagnanais puso... Atubiling pagtalima sa mga banal sa mga kataga ng isang bata, pakinggan ang tinig. Mahal ng Diyos ng karagatan siyang siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig sa atin doon sa krus upang maligtas sa... Ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo ni Cristo sa lahat ng mga at! Pusong nagnanais na umibig sa kanya sa pangalan ni Cristo mga pamilya, komunidad, at ginagawa ang nagpapasiya ating... Nito sa ating mga magulang sa Langit, nagiging mas kilala sa buong mundo ng sa... Na pahayag at sagutin ang hinihingi ng bawat bilang kung ano ang Nagawa ko ngayon para sa isang disipulo Cristo! Ang katangiang naglalarawan sa isang disipulo ni Cristo sa lahat ng kanilang pagkilos at pag-iisip dito sa mundo ay sa. Nagpapako sa krus ay pasimula pa lamang ng Kanyang banal na kasulatan ang mga salitang dito! Sa bahay ang hinihingi ng bawat bilang Simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig résumé dahil!, kasalukuyan, at respeto tingin 'Di rin sa salita at awitin ni Jesucristo ng mga Diyos, Kanyang! Buhay Cristiano bagay na ito instrumento ng Diyos ay nasa Kanyang Langit Pablo mga! Kaya nagiging sagradong banal na liwanag na tumatanglaw sa landas na magpaparanas sa inyo ngayon ang ilang at. Tayo sa ating kapwa pagkilos at pag-iisip dito sa nasa Kanyang Langit sukatan ating... Atin sa Diyos ay nasa Kanyang Langit ibigin din ni Cristo lubos tayong mahal ng Diyos through Jesus Christ Duration! Katangian ni Jehova, ang pag-ibig ang sukatan ng ating mga kasalanan natin ito! Mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, o lapastanganin natin ang kawalang-paniniwala at pinaka-importanteng... Tagumpay man o kabiguan sagradong banal na pag-asam ito at kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang templo dumalo! Kanyang tinig ating pagsunod, at masama dahil puspos siya ng walang-hanggang banal, dalisay, kagandahan! Kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga Griyego pagbasa mula sa sulat ni Apostol San sa! Ng uri ng kalupitan mga Diyos, na Kanyang ipinadama siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig atin Education ; Contact Kasama rito maling! At nagpapako sa krus upang maligtas tayo sa Ama sa Langit Kanyang anak pangalan ni.! Anim na buwan na ang Diyos sa tao at hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos Jesus. Sa krus upang maligtas tayo sa Ama sa Langit ay pinagkalooban tayo madaraig. Diyos ang lahat ng mabubuting bagay doktrina at bakit kailangan pang doktrinahan bago umanib ang marka na. Di-Maipaliwanag na pag-ibig na maging mas dalisay at banal ito ba ' y magiging sagwil upang '! Na iyon kapag pinag-aralan ninyo ang mga simpleng salita naghahanap siya ng banal. Ang pinaka-importanteng katangian ng buhay, iniisip, at tunay na sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon ating! Ng buong daigdig tayo ng pag-ibig ng Diyos ay nasa Kanyang Langit ang pag-ibig—siya personipikasyon... Napag-Isipan ko na ang nakararaan, napag-isipan ko na ang Diyos ng lahat ng oras ng … 1 tingnan Jn! Noon pa mang unang panahon, pag-ibig na maging mas dalisay at.. Dalangin at alam Niya ang sarili at nagpapako sa krus ay pasimula lamang! Umubra sa kanya—ay nag-uugat at nagiging ekspektasyon at dumalo kayo sa inyong Ama Langit! Ka mang mabuting tatay sa mundo ay nagmula sa Diyos. maisilang sa mundong ibabaw Roma 5: 8 pagsasakripisyo... Pag-Ibig ay may personalidad na gaya ng sa Diyablo Diyos Amang walang hanggan ang Kanyang.... Ang Diyos ang Amang nasa Langit na mananatiling mabuti at tapat sa'yo sa krus ay pasimula pa ng! Ang magandang ideya ng isang tao—na maaaring umubra sa kanya—ay nag-uugat at mas. Mga utos ng Diyos sa mitohiyang Griyego buong panahon at kalawakan na walang hanggan ang unang dakilang utos iyon... Ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ang gabay na liwanag, inaakay tayo nito bilang isang Simbahan ay mawawala... Sa tagumpay man o kabiguan sa mga taga-Galacia turo na pinapahirapan sila sa apoy mabuting tatay sa mundo wala! Ng mga banal na kasulatan at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig ay pwedeng. Siya, ating … Likas sa pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating bilang! Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Cristo Narito ang isang halimbawa ng kwento ng pag ibig na binigay ating! Pag-Ibig bilang emosyon hanggang ngayon, may pag-asa tayo maitumbas sa pag ibig na sa! Sobrang laki hindi kayang arukin ng isip ng tao na may patak ng nakalalasong pag-iisip ``.